fbpx

Adatkezelési szabályzat (GDPR)

Giving Hungary Alapítvány KÓD Teátrumának Adatkezelési tájékoztatója

Jelen „Adatkezelési tájékoztató” célja, hogy bemutassa a Giving Hungary Alapítvány által alapított és fenntartott KÓD Teátrum szervezetében kialakított és a vállalkozás folyamatos működtetése során alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi szabályokat. Megismertesse az ügyfeleivel, partnereivel, felhasználókkal a szervezet adatkezelési tevékenységével kapcsolatos jogaikat.

Jelen „Adatkezelési tájékoztató” hatályba lépésének dátuma: 2019. december 19.., közzététel ének dátuma: 2020. január 2.

 • a Giving Hungary Alapítvány és a KÓD Teátrum mindennek előtt kijelenti, hogy
 • személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjt és kezel
 • DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.
 • az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
 • harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
 • bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az info@kodteatrum.hu címen.
 • a személyes adatok törlését az info@kodteatrum.hu címen lehet kérni.

ii.) Az Giving Hungary Alapítvány és a KÓD Teátrum adatkezelési szabályainak kialakításakor elsősorban az alábbi törvényi rendelkezésekben foglaltakat tartotta szem előtt:

 • Magyarország Alaptörvényének VI. cikke
 • Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Amennyiben kérdése, észrevétele van jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, kérjük keressen bennünket bizalommal az info@kodteatrum.hu e-mail címen vagy a +36-20-372-2628-os mobil telefonszámon!

 • A tájékoztatóban szereplő fontosabb értelmező fogalmak / § szerint

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatfeldolgozás: az a tevékenység, amely az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzését tartalmazza, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármilyen művelet, vagy a műveletek összessége, ami jellemzően az adatok gyűjtése, rögzítése, feldolgozása és felhasználása, rendszerezése, tárolása, lekérdezése, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, karbantartása, javítása, kiegészítése, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése közlése, továbbítása, zárolása vagy végleges törlése lehet. Továbbá az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. A Kód Teátrum által szervezett előadásokon, programokon és fesztiválok, illetve az ahoz tartozó regisztrácikon, valamint további saját illetve harmadik fél által szervezett programokon történő közreműködés a kizárólagos adatkezelő a Giving Hungary Alapítvány Kód Teátruma – székhely: 1068 Budapest, Szondi utca 89.; adószáma: 18656170-1-42

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Felhasználó / Érintett: az a bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, aki a honlapon keresztül, annak bármely szolgáltatását igénybe veszi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Honlap: az adatkezelő kizárólagos üzemeltetésében álló, http://www.kodteatrum.hu címen elérhető internetes oldal és az ugyan ezen a címen elérhető aloldalak összessége.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Különleges adat-a.) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat.

b.) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Külső szolgáltató: az adatkezelő által a honlap üzemeltetésével kapcsolatban igénybe vett harmadik fél, amely a saját működési körében, a honlapon megjelenő tartalmakhoz kapcsolódóan személyes adatokat kezelhet.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Regisztráció: az a folyamat, amelynek során a felhasználó a honlapon található űrlap kitöltésével, a Giving Hungary Alapítvány Kód Teátrumának valamely előadására, táborára, egyéb programjára való jelentkezés szándékával, megadja a személyes adatát vagy adatait az adatkezelő számára.

Személyes adat: bármilyen olyan, az érintettel kapcsolatba hozható adat, amely alapján egy természetes személy közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Szolgáltatás: a felhasználók és ügyfelek számára hozzáférhető bármely szolgáltatás, amelyet az adatkezelő az általa működtetett honlapon és/vagy program helyszínén biztosít.

Tiltakozás: érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Ügyfél: az a természetes, illetve jogi személy, aki a Giving Hungary Alapítvány Kód Teátrumának foglalkoztató, tantermi színházi, színházi előadás, szórakoztató vagy egyéb szolgáltatásait aktívan igénybe veszi.

Bevezetés

A Giving Hungary Alapítvány Kód Teátruma ( székhely: 1068 Budapest, Szondi utca 89.; adószáma: 18656170-1-42. e-mail: info@kodteatrum.hu) továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel – (itt a weboldal-használóval, a továbbiakban: felhasználó) közölni kell az adatkezelés megkezdése előtt, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Felhasználót az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Felhasználót tájékoztatni kell az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Amennyiben a Felhasználók személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 7. g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Adatkezelési tájékoztatónk az kodteatrum.hu weboldal adatkezelését szabályozza és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató az kodteatrum.hu/adatvedelem oldalról érhető el.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

Az adatkezelés jogalapja / 5.-6.§ szerint

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
 • ahhoz Felhasználó hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben.
 1. Személyes adat kezelhető azon esetekben is, ha a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 1. Ha Felhasználó cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
 2. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 3. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése a Felhasználónak ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy Felhasználó aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 4. Ha a személyes adat felvételére Felhasználó hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti

Az adatkezelés célhoz kötöttsége / 4.§ [1]-[2] szerint

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A célhoz kötöttség elve alapján az adatkezelő vállálja, hogy a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban megjelölt célokra használja fel, valamint azt, hogy a kezelt adatok köre nem terjeszkedik túl a lefektetett célok eléréséhez szükséges adatok körén.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok tartalmáért és az adatok megadásának jogszerűségéért kizárólag az adatokat megadó személy felel.

16 év alatti személy nem tehet érvényes hozzájárulást személyes adatainak felhasználásáról, de mivel az adatkezelő nem képes és nem jogosult ellenőrizni az adatközlő életkorát, ezért a 16 év alattiak esetében a szülői felügyeletet ellátó személy felelősségi körébe tartozik a személyes adatok felhasználásának engedélyezése.

Az adatkezelő adatkezelési tevékenysége során minden esteben a felhasználónak a regisztrációkor megadott e-mail címe képezi a felhasználó egyedi azonosítóját. A honlap és a nyelviskola szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók és ügyfelek saját felelősségi körébe tartozik, hogy a megadott e-mail címről csak saját maguk vegyenek igénybe szolgáltatást.

Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, ennek érdekében megteszi az elvárt technikai és szervezési intézkedéseket. Az adatkezelő felelősséget vállal minden munkatársa adatkezelési tevékenységéért, illetve biztosítja, hogy csak az adatkezelési és -védelmi szabályokkal tisztában lévő munkatársak végezhessenek adatkezelést.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelő a honlapon meghirdetett e-mail címeire és telefonszámaira érkező megkeresésekre, a megkeresésben szereplő ügy megoldásának céljával válaszol. Egyben adatkezelő vélelmezi, hogy a megkeresést kezdeményező felhasználó hozzájárul a megkeresésben közölt adatainak a felvetett ügy megoldásához történő kezeléséhez.

A jogalaphoz kötöttség elve alapján az adatkezelő vállalja, hogy a felhasználók és ügyfelek személyes adatait a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, a jóhiszeműség, tisztesség, átláthatóság és törvényesség betartásával kezeli.

Az adatkezelő az általa működtetett honlaphoz kapcsolódóan hírlevél szolgáltatást üzemeltet, amelynek célja:

 • Közvetlen reklámtevékenység, üzletszerzés, tájékoztatás Kód Teátrum előadás, tábor, oktatási program kínálatáról, a honlap frissítéséről.
 • Kód Teátrum tevékenységéhez fűződő, elsősorban színházi, pedagógiai, tantermi előadási, valamint mind ezek megértését segítő művészeti témájú, saját vagy harmadik fél által szervezett oktatási és kulturális rendezvényekről, eseményekről való tájékoztatás.

A hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésre a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor.

Az adatkezelő az általa működtetett szakköreivel, táboraival és egyéb oktatási, képzési, ismeretterjesztő szolgáltatásával kapcsolatban ügyfeleinek személyes adatait kezeli, amelynek célja:

 • A képző, oktató, ismeretterjesztő szolgáltatás biztosítása.
 • Az ügyfelek azonosítása, kapcsolattartás.
 • Az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
 • A törvényes kötelezettségeknek, különösen a felnőttképzési és számviteli szabályoknak való megfelelés.
 • Közvetlen reklámtevékenység.

Kód Teátrum különféle előadásaira, programjaira történő regisztráció esetében az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata. Kód Teátrum ügyfelei adatainak kezelése a színházi, oktatási szolgáltatás megvalósításához kapcsolódó szükségszerűség, és a Kód Teátrum jogos érdekeinek érvényesítése és törvényi kötelezettségei alapján jogszerűek.

A kezelt személyes adatok köre

A hírlevélre való feliratkozás során egyedül a felhasználó e-mail címének megadása szükséges.

Adatkezelő által kínált szolgáltatásra regisztráció során a következő személyes adatokat kérjük megadni:

 • név (vezeték és keresztnév)
 • telefonszám(ok)
 • e-mail cím(ek)
 • egyéb, a jelentkezéssel, oktatással és számlázással kapcsolatos releváns, önkéntesen megadott adatok

Adatkezelő a működésével összefüggésben az ügyfelek további, az oktatás megvalósításával összefüggő személyes adatai kezeli, ezek tipikusan:

 • számlázási név
 • számlázási cím
 • egyéb számlázási és pénzügyi adatok
 • egyéb önkéntesen megadott, oktatással, a regisztráció által érintett programmal kapcsolatos releváns adatok.
 • Az adatkezelő által kezelt egyéb, technikai adatok köre

Adatkezelő a honlap működtetésével összefüggésben közvetlenül saját tevékenységi körében nem kezel technikai adatokat. Külön kiemelve nem rögzíti a felhasználó IP címét és nem helyez el adatcsomagokat (cookiekat) a felhasználó számítógépén.

A honlap működtetésében közreműködő külső szolgáltatók azonban saját tevékenységi körükben kezelnek technikai adatokat, ezek a szolgáltatások és szolgáltatók a következők:

 • A honlap tárhelyszolgáltatója a DotRoll (1148 Budapest, XIV; Fogarasi út 3-5.) az üzemeltetés biztonsága érdekében naplózza a szerver forgalmát.
 • A Facebook a beépülő közösségi szolgáltatással és video tartalmak megjelenítésével összefüggésben azonosítja saját regisztált felhasználóit.
 • A Google a beépülő video tartalmak megjelenítésével összefüggésben azonosítja saját regisztált felhasználóit.
 • A Google Analityics forgalmi statisztikát készít a honlapról.
 • Az online jelentkezési lapokat az kodteatrum@gmail.com Google azonosítóhoz tartozó Google Drive űrlap készítő alkalmazásával működtetjük. Az adatok tárolása ezen a helyen kerül tárolásra.

Az adatkezelés egyéb elvei / 4.§ [3]-[4] szerint

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Érintettel akkor állítható helyre a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adomány-felajánlás

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adományozási funkciójának a működtetése körében a következőket:
 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: előnév, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, életkor, nem, adóazonosító, egyéb személyes adatok, fizetési mód, az adományozás összege, az adományozás időpontja, az adományozáskori IP cím.
 2. Felhasználók / érintettek köre: A weboldalon adományozó valamennyi érintett.
 3. Az adatgyűjtés célja: Az adományozás lebonyolítása a weboldalon.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton: a 1193 Budapest, XIX; Klapka utca 47. levelezési címen.
 • e-mail útján: az info@kodteatrum.hu e-mail címen.
 1. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Cookie-k (sütik) kezelése

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:
 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 1. A „jelszóval védett munkamenethez használt cookie” és „biztonsági cookie-k”, esetén nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 3. Felhasználók / Érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő az e-mailben vagy telefonon beérkező megkeresések esetében, legkésőbb a megkeresésben szereplő ügy lezárultát követően 90. napon törli a megkereséshez kapcsolódó adatokat.

A felhasználók és ügyfelek önkéntesen megadott adatainak kezelése addig tart, amíg a felhasználó a szolgáltatásról le nem iratkozik, illetve nem kéri egyéb úton adatainak törlését, vagy azok felhasználásának korlátozását.

Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, más esetben maximum 10 évig tart.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Bármely magánszemély tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arra nézve, hogy kezeli-e a személyes adatait és amennyiben igen, hozzáférést kérhet ezen adataihoz.

A felhasználók és ügyfelek kérhetik személyes adataik módosítását vagy helyesbítését, illetve azok kiegészítését. A módosítás vagy helyesbítés következtében a korábban tárolt adatok elvesznek!

A felhasználók és ügyfelek kérhetik személyes adataik törlését. A törlés következtében a tárolt adatok értelemszerűen elvesznek! Az ügyfelek esetében a törlési kérést az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése miatt megtagadhatja, illetve meg kell tagadnia, ha jogszabályi kötelezettsége van az adatok megőrzésére. Ebben az esetben az ügyfél kérheti adatai kezelésének korlátozását.

A felhasználók és ügyfelek kérhetik személyes adataik felhasználásának korlátozását, nem csak a fent említett esetben, hanem ezen kívüli egyéb indokok alapján is.

A felhasználóknak és ügyfeleknek jogában áll tiltakozni az adatkezelő automatizált adatkezelése illetve profilalkotása ellen, ám adatkezelő nem végez ilyen jellegű illetve erre irányuló adatkezelést.

A felhasználók és ügyfelek kérhetik, hogy az adatkezelő az általa kezelt személyes adataikat, géppel olvasható formátumban a rendelkezésükre bocsássa, vagy egy általuk megjelölt adatkezelőhöz továbbítsa.

 1. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.). Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozásában. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb tájékoztatás itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
 2. A honlap a Google remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan szolgáltatás, amelynek segítségével a honlap azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A honlapot felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címen: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/. Esetükben nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a honlaptól, amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat,

Hírlevél, DM tevékenység

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Címzett előzetes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása kell ahhoz, hogy a Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel (ide értve az elektronikus levelezést) megkeresse. A fent említett jogszabály 6. § (4) bekezdése értelmében azonban postai reklámküldemény a Címzett előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül is küldhető, ha a Szolgáltató biztosítja, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám a továbbiakban nem küldhető.
 2. A Címzett a reklámajánlatok küldéséhez való előzetes és kifejezett nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Címzett bármikor korlátozás, indokolás nélkül, és ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Címzettet. A Címzett a a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:
 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cím, telefon, dátum, időpont, nem, születési dátum, kapcsolat a Kód Teátrumelőadásai, programjai tekintetében.
 2. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, bevezetésre került illetve bevezetésre tervezett új szolgáltatásról, egyéb lehetőségről.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
 7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A honlap kapcsolati adatkezelése

 1. A honlapon közzétett e-mail címekre írt levelek szintén e-mailben érkeznek az illetékes kolléga postafiókjába.
 2. A beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb hat hónap elteltével töröljük.
 3. Amennyiben tevékenységünkkel kapcsolatban kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Facebook

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.
 3. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve ”lájkolása”.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.
 5. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:  (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)
 6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

Adattovábbítás

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.
 2. a) A továbbított adatok köre az online adományozás lebonyolítása érdekében: Számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg.
 3. Az érintettek köre: A online adományozást kérő valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: Az online adományozás lebonyolítása.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online adományozás lebonyolításáig tart.
 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Felhasználó / Érintett kérheti a online adományozást biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.
 7. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatbiztonság / 7.§ szerint

 1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
 6. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 7. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 8. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 9. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 10. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 11. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 12. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Az érintettek jogai / 14.-19.§ szerint

 1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
 2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
 7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.
 1. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 2. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
 3. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés / 22.§ szerint

 1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
 2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
 5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
 6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj / 23. §

 1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
 2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A tájékoztató módosítása

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, egyben vállalja, hogy az esetleges változtatásokról értesíti az adatkezelésben érintett személyeket.

Kiegészítő tájékoztatás

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.